“จุรินทร์” ติดตามประกันรายได้เกษตรกร นำทีมปลุกเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยระบบคุ้มครอง GI ตั้งเป้าเสริมแกร่งเกษตรกร พร้อมลุยตลาดต่างประเทศ

“จุรินทร์” ติดตามประกันรายได้เกษตรกร นำทีมปลุกเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยระบบคุ้มครอง GI ตั้งเป้าเสริมแกร่งเกษตรกร พร้อมลุยตลาดต่างประเทศ

วันที่ 25 ก.ค. 2563 เวลา 14.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ เดินทางติดตามโครงการประกันรายได้ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563 และติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 4 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบใบประกาศการขึ้นทะเบียนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวไร่ดอกข่า” จังหวัดพังงา ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา และมอบประกาศนียบัตรการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการทุเรียนสาลิกาจังหวัดพังงา จำนวน 18 ราย เป็นผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานตามแนวนโยบายด้านการเร่งรัดการขึ้นทะเบียน GI และการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย อันจะนำไปสู่การต่อยอดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนคุ้มครองสินค้า GI ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และหัตถกรรม โดยสินค้า GI เป็นสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพและลักษณะพิเศษซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น จนทำให้สินค้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยในปี 2563 สามารถจด GI ได้ถึง 19 รายการ สร้างมูลค่าการตลาดกว่า 1,000 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดรวมสินค้า GI ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 126 รายการ สร้างเม็ดเงินให้ชุมชนท้องถิ่นของไทยรวมกว่า 5,378 ล้านบาท
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่า ซึ่งนอกจากภารกิจด้านการส่งเสริมการคุ้มครอง GI แล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าว จังหวัดพังงายางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ตามมาด้วยผลไม้ พื้นที่ร้อยละ 43.30 เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ดังนั้นจึงเป็นสินค้าการเกษตรที่มีความสำคัญกับความเป็นอยู่ของชาวเกษตรกรจังหวัดพังงาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนโยบายส่งเสริมและดูแลด้านราคาจากรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าให้ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปาล์มน้ำมัน การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรพัฒนาเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม ที่สำคัญนโยบายของรัฐบาลที่ให้ดำเนินมาตรการประกันรายได้เกษตรกร จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางรายได้ มีผลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ดีขึ้น

ในโอกาสนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้พบปะพี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการคุ้มครอง GI พร้อมหารือถึงแนวทางการผลักดันของดีในชุมชนให้ขึ้นทะเบียนเป็น GI รายการใหม่รวมทั้งการส่งเสริมสินค้า GI เดิมให้มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยชี้ให้ประชาชน เห็นว่าในกลุ่มจังหวัดภาคใต้มีสินค้า GI หลากหลายรายการที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และมีศักยภาพในการแข่งขัน อาทิ ทุเรียนสาลิกาพังงา มุกภูเก็ต สับปะรดภูเก็ต กาแฟกระบี่ หรือแม้แต่สินค้าข้าวไร่ดอกข่าพังงาที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียน GI เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก็สามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนได้อย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้คนในจังหวัดอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย ฯลฯ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการร่วมกันในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ให้มีความพร้อมอย่างสูงสุด เพื่อรุกตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถยกระดับสินค้า GI ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และปลุกเศรษฐกิจชุมชนและของไทยให้ดีขึ้นต่อไป

ขนกวรรณ พรหมทอง ผู้สื่อข่าวพังงาโทร082-1569162

%d bloggers like this: