หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “Chiangmai Local Food Fair 2020” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “Chiangmai Local Food Fair 2020” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “Chiangmai Local Food Fair 2020” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายวโรดม ปิฎการรท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ , นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าฯ และ นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียนและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Chiangmai Local Food Fair 2020 ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: