ร้อยเอ็ด/… ทต.โพนทองเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ อุทกภัย และสาธารณะภัย/ปี 2563 ตามคำสั่งการผู้อำนวยการอำเภอ

ร้อยเอ็ด/… ทต.โพนทองเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ อุทกภัย และสาธารณะภัย/ปี 2563 ตามคำสั่งการผู้อำนวยการอำเภอ

ร้อยเอ็ด/…
ทต.โพนทองเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ อุทกภัย และสาธารณะภัย/ปี 2563 ตามคำสั่งการผู้อำนวยการอำเภอ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 ก.ค.2563 ณ.ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จ.ส.อ.ประยุทธ์ สิงห์ขัน หน.สำนักปลัด- จ.อ.ณัฐพล สุดาเดช หน.ง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พร้อม-กองช่าง-กองวิชาการ และ แผนงาน/อป.พร./เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย-เผชิญเหตุเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น.
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙ ให้นายอำเภอเป็นผู้อำนวยการอำเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอของตน มีอำนาจสั่งการหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอให้ดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย
นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า (ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น
)พร้อมปฎิบัติ ตาม มาตรา ๑๖ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา ๑๕ (๑) และมาตรา ๑๒ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามมาตรา ๑๑ (๑) ……

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

%d bloggers like this: