วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” ทหารจิตอาสาชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 จับมือ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้พิการขาทั้งสองข้าง และแม่ผู้สูงอายุซึ่งพักอาศัยกันเพืยงสองคน

“เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” ทหารจิตอาสาชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 จับมือ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้พิการขาทั้งสองข้าง และแม่ผู้สูงอายุซึ่งพักอาศัยกันเพืยงสองคน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 นำทหารชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง, อำเภอลับแล และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าซ่อมแซมและปรับปรุงบ้าน พร้อมกับทำการเดินระบบไฟฟ้า ให้สว่างภายในบ้าน ให้แก่ นางทรัพย์ ปิ่นมณี บ้านเลขที่ 38/3 บ้านป่าเผือก หมู่ 1 ต.ทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ซึ่งเป็นผู้พิการขาทั้งสองข้าง มีแม่เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ยากไร้ ซึ่งพักอยู่อาศัยกันเพืยงลำพังกันสองคน ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือด้วยการสร้างห้องพักด้านล่างตัวบ้านเพื่อสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ปัจจุบันความคืบหน้าในการก่อสร้าง 100% ทั้งนี้เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับที่อยู่อาศัยให้เป็นภูมิศาสตร์สถาปัตย์ เป็นปัจจัยการรองรับผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ทุพพลภาพ ให้สามารถดำรงชีพได้ อย่างมีความสุข

%d bloggers like this: