วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 นำทหารจิตอาสา ร่วมประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 นำทหารจิตอาสา ร่วมประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง มุ่งรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะอาดสวยงาม โดยพบปริมาณขยะจากกระทงในปีนี้ ลดลงจากปีที่แล้วกว่าครึ่งเท่าตัว

พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่หลงเหลือจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำโดย นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลำน้ำปิง กำจัดสิ่งกีดขวางในทางน้ำให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่เกิดการเน่าเสีย สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยในการทิ้งและการคัดแยกขยะ ให้แก่ประชาชนพื้นที่อีกด้วย

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปริมาณจำนวนของกระทงในปีนี้ พบว่ามีจำนวนปริมาณขยะจากกระทง จำนวน 23.04 ตัน ในขณะที่ปีที่แล้วมีกว่า 50 ตัน นั่นหมายถึงว่าในปีนี้มีขยะจากกระทงลดลงถึง 54% หรือลดลงกว่าครึ่งเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา โดยจำนวนซากกระทงในปีนี้มีประมาณ 45,000 ใบ แยกเป็นทำจากวัสดุธรรมชาติ 98.70% และทำจากโฟม 1.30% ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์ของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 1 ครอบครัว 1 กระทง หรือคู่รักคู่ละ 1 กระทง และการรณรงค์การใช้วัสดุจากธรรมชาติ ทำให้กระทงที่ทำจากโฟมมีจำนวนลง ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19

ที่แพร่ระบาด ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงทำให้มีเพียงนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และในจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาร่วมเทศกาลลอยกระทงเท่านั้น ที่ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ทั้งนี้ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และสถานีพัฒนาที่ดิน จะได้ดำเนินการรับไปทำเป็นปุ๋ย ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถทำเป็นปุ๋ยได้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการขนย้ายไปกำจัดที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

%d bloggers like this: