วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 11 โรงเรียน

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 11 โรงเรียน

โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติท่ามกลางคณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และมาร่วมกิจกรรมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ผ่านมา

สำหรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติดังกล่าว เป็นเกียรติบัตรที่แสดงว่า โรงเรียนทั้ง 11 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-net สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2562 ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนดังกล่าว ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านน้ำลัด 2) โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 3) โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 4) โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 5) โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 6) โรงเรียนบ้านวังหินซอง 7) โรงเรียนบ้านซับข่อย 8) โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 9) โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 10) โรงเรียนบ้านกงกะยาง และ 11) โรงเรียนบ้านนาป่า

%d bloggers like this: