วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สระบ่อดินขาว” แหล่งน้ำพระราชทาน แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

💟“สระบ่อดินขาว” แหล่งน้ำพระราชทาน แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์🇹🇭💕

กำหนดการ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาว พระราชทาน “สระบ่อดินขาว” ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้สอยเพื่อการบริโภคอุปโภค และพื้นที่ทำการเกษตร
🔴ประวัติบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
✴ปี 2433 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดตั้งกรมพระคลัง ในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทำหน้าที่บริหารพระราชทรัพย์ของสถาบันพระมหากษัตริย์
✴ต่อมาปี 2456 มีการจัดตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด โดยได้มาดำเนินการขุดดินขาว ที่ตำบลพรหมนิมิต เพื่อนำไปผลิตปูนซีเมนต์ โดยการลำเลียงดินขาวจากบ้านบ่อดินขาว ไปยังทางรถไฟ ส่งไปที่โรงผลิตปูนซีเมนต์บางซื่อ
✴ต่อมาก็ไม่ได้ขุดต่อ จึงเป็นพื้นที่บ่อน้ำขนาดใหญ่ โดยมีพื้นที่รอบบ่อ 1.320 กิโลเมตร พื้นที่บ่อรวมประมาณ 23 ไร่เศษ และพื้นที่ราบจำนวนประมาณ 766 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องแค และพื้นที่ในเขตเทศบาลช่องแค สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จึงได้ดำเนินการให้ประชาชนทั่วไปเช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตร และที่อยู่อาศัย

✴ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนาสระบ่อดินขาว เป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎร โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ มีการพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาวให้เป็นพื้นที่สามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝน สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

✴โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว เป็นโครงการที่ช่วยสร้างแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างแท้จริง

ผลิตและเผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

%d bloggers like this: