ยโสธร ” นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิชาการฯ”

ยโสธร
” นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิชาการฯ”

อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น ที่หอประชุมอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ร ต ท.ดร. เกรียงไกร บุญประจง ผู้อำนวยการ หน่่วยจัดการเรียนการสอนอำเภอไทยเจริญ เป็นประธาน เปิดโครงงานสัปดาห์วันวิชาการของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธรประจำปีงบประมาณ 2563 นางสาวลักษณ์ ไกลวิเศษ ฝ่ายจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัปดาห์วันวิชาการของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2563 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมว่าเพื่อให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชา
เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา

เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการองค์ความรู้ระดับอนุปริญญาเพื่อนำความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาและขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการที่มีความสนใจองค์ความรู้ระดับอนุปริญญา ในการจัดกิจกรรมครั้งมี 2 หน่วยจัดการเรียน การสอนคือหน่วยจัด การเรียนศูนย์อำเภอไทยเจริญและหน่วยจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง อำเภอกุดชุม การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิชาการของนักศึกษา ครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับครูประจำวิชา

ครู/อาจาย์พิเศษและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 1 วัน โดยได้รับการสนับสนุนจากแพทย์หญิงสายพิณ ฤทธิ์โคตร ดร.จันทร์เพ็ญ สีชมพู อาจารย์ปิยะดา ปัญญาศรีี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร อาจารย์อนงค์ หลอดแก้วและอาจารย์พิเศษอีกหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรม
” เรียนสนุก รุกด้านวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน บนเส้นทางคุณภาพ ฉาบด้วยคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง”

/////พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าว ยโสธรรายงาน

%d bloggers like this: