วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

นายวิจิตร เมฆกระจาย ประธานอนุกรรมการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ หัวหน้าสำนักงาน กฟก. สาขาเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมระเบียบการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวิจิตร เมฆกระจาย ประธานอนุกรรมการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ หัวหน้าสำนักงาน กฟก. สาขาเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมระเบียบการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์) เพื่อรับทราบภารกิจการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร

และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน

%d bloggers like this: