วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่

รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพร้อมร่วมเกี่ยวข้าว งานเกี่ยวข้าวแปลงเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่ ร่วมกิจกรรม

นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรทั่วไปได้มาเรียนรู้

โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่ โดยสำนักงานได้ดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร จำนวน 3 ไร่ 2 งาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่ ดำเนินการในรูปของศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทดลองสายพันธุ์ข้าว จำนวน 12 สายพันธุ์ ได้แก่ปิ่นแก้ว 56,ข้าวก่ำใหญ่,ข้าวมะลิแดงสุรินทร์,ข้าวมะลิดำหนองคาย, ข้าวช่อราตรี, ข้าวมะลิ 105, กข.97, ข้าวPSL2,ข้าวกข.41,ข้าวหอมชลสิทธิ์, ข้าวหอมนาคา,และข้าวหอมจินดา ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่บริเวณบ้านปากปู่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

และมีการปลูกพืชผักสวนครัว ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง ร่วมบูรณาการการทำงานสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ สนับสนุนเครื่องจักรในการปรับพื้นที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์กรเกษตรกร

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปู่ จัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมปลูกพืชผักปลอดภัย ไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก เลี้ยงไก่ไข่ รวมทั้งปลูกข้าวจำนวน 12 สายพันธุ์ ดังกล่าว

____________________
เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : ข่าว
ปรีชา ศรีบุปผา : ภาพ
สวท.เพชรบูรณ์

%d bloggers like this: