วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม มะลิ โครงการจัดทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์

…แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
มะลิ โครงการจัดทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์…

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา
โดยมี พลเอก วิจักษณ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำ
มูลนิธิชัยพัฒนา, พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3,
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วม
กับ คณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิ ตามโครงการจัดทำแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์
ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ตามที่ กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับกลุ่ม
บริษัทการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ได้ขอพระราชทานเมล็ด
พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จากมูลนิธิชัยพัฒนา มอบให้กับ
ประชาชนในพื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร จำนวน 10 แปลง รวม
พื้นที่ประมาณ 136 ไร่ สำหรับปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์
ทฤษฎีใหม่ ในรอบการทำนาประจำปี 2563 เมื่อเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 ยังได้นำ
โครงการทหารพันธุ์ดีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าว
แบบเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่
ซึ่งการดำเนินการปลูกข้าวดังกล่าวได้ครบระยะเวลา
ตามกำหนด ข้าวได้ออกรวงและสุกพร้อมดำเนินการเก็บเกี่ยว
ซึ่งข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวในวันนี้ เป็นข้าวปลอดภัยจาก
สารเคมี และพื้นที่หลังจากการเก็บเกี่ยวจะพัฒนาเป็น
โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ลดการใช้สารเคมีในการ
เพาะปลูก ลดการเผาทำลายศษวัชพีช ลดฝุ่นละอองและ
หมอกควันในพื้นที่ต่อไป

%d bloggers like this: