สุราษฎร์ธานี // คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(กตป.) ลงพื้นที่ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) ประจำปี 63.

สุราษฎร์ธานี // คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(กตป.) ลงพื้นที่ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) ประจำปี 63.

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 พย. 63 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(กตป.)ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและติดตามประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช.,สำนักงานกสทช.และเลขาธิการกสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2563 พื้นที่ภาคใต้
โดยใช้โรงแรมแก้วสมุย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่จัดการประชุมในระดับภาคใต้ โดยกิจกรรมเริ่มต้นจากการชมวิดิทัศน์ “บทบาทหน้าที่ของกสทช.” และ “บทบาทหน้าที่ของกตป.”

จากนั้นดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์
รศ.ดร.อัศวิน รอดโพธิแก้ว หัวหน้าโครงการได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการเรื่องกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. รวมถึงรูปแบบการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ
ทั้งนี้มีสำนักงาน กสทช. เขต 44 (สุราษฎร์ธานี)และผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ,ภาคประชาชน,มหาวิทยาลัยฯ,สื่อมวลชน.

%d bloggers like this: