วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล ติดตามโครงการพัฒนาจังหวัด

ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล ติดตามโครงการพัฒนาจังหวัด

วันนี้(1 ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น. นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 17 ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามแผนการพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2563 โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ระหว่าง กม.4 + 825 – กม.6 + 200 ขยายจาก 2 เลนเป็น 4 เลน ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 234 ในการเชื่อมโยงมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหลากหลายในระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ชึ่งอยู่ในความรับผิตชอบของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) กรมทางหลวง เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เดิมเป็น 2 ช่องจราจร เป็นคอขวดทำให้เกิดอุบัติเหตุย่อยครั้ง จึงได้ก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งบประมาณ 37,280,000.00 บาท ความก้าวหน้าโครงการ 75 .64 % ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุด 21 มกราคม 2564

สำหรับการคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสอดส่อง ซึ่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลให้สอดส่องการบริหารงานของจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยการสอดส่องกำหนดไว้ 3 ขั้นตอนได้แก่ ช่วงเตรียมโครงการหรือก่อนเริ่มโครงการ,ช่วงแปลงโครงการสู่การปฏิบัติ และช่วงโครงการแล้วเสร็จ

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับงบลงทุน 25 โครงการ และรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 211,816,600.00

%d bloggers like this: