วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ประชุมหาประเด็นการเมืองวิถีใหม่ และการได้มาของ สสร.200 คน

ประชุมหาประเด็นการเมืองวิถีใหม่ และการได้มาของ สสร.200 คน

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา นายสุรพงษ์ พรมเท้า ประธานคณะทำงานการศึกษาการยกร่างกฏหมายโดยภาคประชาชน นายบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยวิถีใหม่ภาคประชาชน

ร่วมประชุมกับคณะทำงานฯ ทั้ง 2 คณะ ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์การเมือง เช่นการเมืองวิถีใหม่ การได้มาของ สสร. 200 คน สรุปที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย สสร.200 คนมาจากเลือกตั้งหมด

เห็นด้วยมาจากเลือกตั้งระดับจังหวัดตามสัดส่วนประชากร 150 คน มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 50 คน ที่ประชุมเสนอในส่วน สสร.50 ขอให้มาจากภาคประชาสังคม และองค์กรอื่นๆที่กฏหมายลองรับและมีผลงานเป็นที่ประจัก สกัดองค์กรที่ไม่มีผลงาน

และมาจาก สว. 10 องค์กรที่เหลือ 150 คน ที่ผ่านการเลือกตั้งมาทั้งประเทศ แต่ไม่ได้ถูกเสนอชื่อเข้าสภา ขอให้มีส่วนร่วม สสร.ด้วย ปิดประชุม 19.00 น.

%d bloggers like this: