ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนชี้แจงนโยบาย ประจำภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนชี้แจงนโยบาย ประจำภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00น.ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายสำเนา บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมนายกฤษณะวัฒน์ พานทอง รองผู้อํานวยการสภานศึกษาวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ และคณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกว่า 400 คน กำ
หนดให้มีการประชุม เพื่อชี้แจง แนวทางและนโยบายของทางโรงเรียนโดยเค่งคัด เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนได้รับทราบนโยบายของทางโรงเรียนในการจัดการศึกษา การบริหารงานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบอย่างแท้จริงและชัดเจนมากยี่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางเส้นขนานระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียนให้ชัดเจนในการบริหารงานการศึกษา ของปีการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยนางสาวสุรีรัตน์ ธนากิจ พยาบาลโรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้มาบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อที่กําลังจะเข้ามาอีกรอบอย่างเค่งคัด
ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดประชุมเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ได้เล็งเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ปกครองของเด็กนักเรียนบางท่านที่ได้เป็นผู้นำและเข้าใจการศึกษาของนักเรียนดีเสมอมา
วัตถุประสงค์ เพื่อสืบเนื่องจากคณะผู้บริหารโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้เปิดโอกาสในการสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือจากผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนมาโดยตลอด วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และศัศนคติจากผู้ปกครองสู่นักเรียนและโรงเรียน รวมไปถึงกําหนดแนวทางการส่งเสริมการเรียนและกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาแก่นักเรียนกับคณะผู้บริหารโรงเรียน รวบรวมข้อคิดเห็นและข้องเสมอแนะต่อคณะผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องต่างๆที่มีประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป

https://youtu.be/2CLcGmAqtQg

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด