รพ.ลานนา เข้าตรวจโควิด-19 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.1) และ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เน้นการคัดกรองการสัมผัสพื้นที่เสี่ยงเข้มข้น

รพ.ลานนา เข้าตรวจโควิด-19 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.1) และ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เน้นการคัดกรองการสัมผัสพื้นที่เสี่ยงเข้มข้น

รพ.ลานนา เข้าตรวจโควิด-19 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.1) และ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เน้นการคัดกรองการสัมผัสพื้นที่เสี่ยงเข้มข้น

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.1) และ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ร่วมกับ รพ.ลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 .. ตรวจโควิดในค่ายทหาร ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2 … .
เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในระลอกที่ 2 ที่อาจมาประเทศเพื่อนบ้าน ชายขอบติดชายแดนโดยเฉพาะประเทศเมียนม่า ซึ่งขณะนี้มีการติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และมีบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งทหารเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนอย่างเข้มแข็ง และอาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.1) ค่ายกาวิละ

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 ค่ายกาวิละและพันโท ศิริพล ไชยมงคล ผบ.ร.7 พัน.1 ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้บังคับบัญชาห่วงใยกำลังพลทุกนาย เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคโควิด-19 ในกลุ่มกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร

โดยทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนานี้
ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่แล้ว ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ นำทีมโดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด พร้อมให้บริการ Swap เชื้อ หรือเก็บตัวอย่างเชื้อ จากโพรงจมูก และลำคอ
แล้วส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ในการเป็นห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อโควิด-19

และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความจำเป็นของประชาชน ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 75/2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนา ได้เน้นการคัดกรองเข้มข้น ค้นหาผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง (จังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ) และทหารที่สัมผัสประชาชนใน 3 ตำบล ของอำเภอแม่อาย ประกอบด้วย ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา และตำบลท่าตอน พร้อมให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่รวมคนจำนวนมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: