สุราษฎร์ธานี // “พ่อเมืองคนดี” กำหนดโซนพื้นที่ระบาดของโควิด-19 แบ่งสีชัดเจนเพื่อการเฝ้าระวังของประชาชน เน้นย้ำให้ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมล่าสุดยังยืนยันผู้ป่วยแค่รายเดียวอยู่ในความดูแลของแพทย์

สุราษฎร์ธานี // “พ่อเมืองคนดี” กำหนดโซนพื้นที่ระบาดของโควิด-19 แบ่งสีชัดเจนเพื่อการเฝ้าระวังของประชาชน
เน้นย้ำให้ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่31 ธ.ค.63ที่ผ่านมาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19โดยมีใจความดังนี้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการประชุมของศบค.ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นประธาน ได้กำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19โดยให้ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์ออกเป็น 4 ระดับคือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง),พื้นที่ควบคุม(สีส้ม),พื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง)และพื้นที่เฝ้าระวัง(สีเขียว)เพื่อให้ทุกจังหวัดสามารถบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จึงกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19และให้นายอำเภอท้องที่เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย

ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่สามารถยุติลงได้โดยเร็วควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่มีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอมาตรการและเร่งรัดการปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว ชัดเจน เป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับการร้องขอหรือประสานงาน ตามแนวทางและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยหรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนด

ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ระลอกใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเพียง1รายเป็นคนขับรถไปส่งกุ้งที่จ.สมุทรสาครซึ่งทางจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเพื่อการตื่นตัวป้องกันไวรัสโควิด-19ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ชุมชนในช่วงนี้.

%d bloggers like this: