วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

กองบัญชาการเฉพาะกิจฯไฟป่าและหมอกควันกองทัพภาคที่ 3 เร่งรณรงค์สร้างการรับรู้ร่วมป้องกันไฟป่าหมอกควัน ห้วงเดือน ม.ค. – เม.ย.64

กองบัญชาการเฉพาะกิจฯไฟป่าและหมอกควันกองทัพภาคที่ 3 เร่งรณรงค์สร้างการรับรู้ร่วมป้องกันไฟป่าหมอกควัน ห้วงเดือน ม.ค. – เม.ย.64

วันที่ 3 ม.ค.64 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มอบหมายให้ชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 15 ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยเฉพาะการทำประชาคมภายในหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ลด ละ และเลิกพฤติกรรมการเผาป่าและการเผาในพื้นที่โล่ง โดยตั้งเป้าจำนวน 5,000 ครั้งใน พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งการจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดินไทย – เมียนมา ใน 3 พื้นที่ชายแดน ได้แก่ พื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก
ขณะที่ ชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าหมอกควัน กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่รณรงค์และมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านทาปลาดุก หมู่ที่ 5 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้ขอความร่วมมือการให้เลิกเผาป่า. ร่วมทำแนวกันไฟป่าในชุมชน และการเตรียมชุดเผชิญเหตุในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน

ทางด้าน ชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าหมอกควัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ กองร้อยทหารราบที่ 1723 ฐานปฏิบัติการบ้านแพมกลาง จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนบ้านแม่ฮี้ ร่วมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่วัดพระธาตุศรีชุม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมขอความร่วมมือการไม่เผาป่า, การเตรียมชุดประเชิญเหตุในการควบคุมไฟป่าในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ขณะที่กองร้อยทหารราบที่ 721 ฐานปฏิบัติการสิงขร 3 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควัน บริเวณ บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนกองร้อยทหารราบที่ 752 ขอความร่วมมือให้ประชาชนบ้านปางคาม หมู่ที่ 2 และบ้านห้วยเฮี๊ยะ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้าร่วมทำแนวกันไฟในชุมชน

ทางด้าน มณฑลทหารบกที่ 33 จัดชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในทุกงดเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง รวมถึงสร้างการรับรู้ถึงโทษภัยผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็นอันตรายที่เกิดจากฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองมณฑลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน พร้อมเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เลิกการเผาป่า ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ ต.ดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: