วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นนทบุรี ผวจ.นนท์ เป็นผู้แทนพระองค์ปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง-ปล่อยตัวผู้ต้องขัง 250 ราย

นนทบุรี ผวจ.นนท์ เป็นผู้แทนพระองค์ปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง-ปล่อยตัวผู้ต้องขัง 250 ราย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2564 ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังรุ่นที่ 2/1 โดยมี พ.อ.บำรุง วิชาธร รอง กอ.รมน.จ.นนทบุรี และ น.ส ปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
น.ส ปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/1 ให้กับผู้ต้องขัง ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระดังกล่าว เรือนจำจังหวัดนนทบุรี มีผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และเข้ารับการฝึกอบรมฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2/1 จำนวน 250 คน เป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 243 คน และชาวต่างชาติ 7 คน

การฝึกอบรมเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และการสรุปและประเมินผล การฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกอบรม ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า หลังจากนี้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
โดยบรรยากาศด้านหน้าเรือนจำ มีญาติของผู้ต้องขังมายืนรอรับบุตรหลานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เรือนจำต้องคอยประกาศให้ประชาชนทุกคน เว้นระยะห่าง และต้องสวมใส่เเมสก์ทุกคน ซึ่งหลังจากที่ผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ ทางญาติที่มารอรับต่างดีอกดีใจโผเข้ากอดกันอย่างมีความสุขและพากันเดินทางกลับบ้านด้วยรอยยิ้มที่ปลื้มปิติในโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ที่ทำให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้ง

สาโรจน์ สว่างศรี/ นนทบุรี

%d bloggers like this: