วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี นำจิตอาสา อสม. อำนวยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางถนน เข้มงวดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด – 19 ในห้วงการเดินทางเทศกาลปีใหม่ 2564

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี นำจิตอาสา อสม. อำนวยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางถนน เข้มงวดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด – 19 ในห้วงการเดินทางเทศกาลปีใหม่ 2564ในห้วงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินกิจกรรม จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาพัฒนา ติดตามผลการปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) แจกหน้ากากอนามัย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ ณ จุดตรวจคุ้มภัย ( หลุมเข้า ) อำเภอหนองขาหย่าง และจุดตรวจปกป้อง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง , จุดตรวจบริเวณสามแยกทางหลวงชนบทสายตลุกดู่ – หนองฉาง อำเภอทัพทัน และจุดตรวจบริเวณ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาทัพทัน ถนนสายทัพทัน – สว่างอารมณ์ อำเภอทัพทัน และ จุดตรวจหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ และจุดตรวจที่พักสายตรวจตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ โดยมี จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง , อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

%d bloggers like this: