(คลิบ ปชส.) กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่ 5 มกราคม 2564

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่ 5 มกราคม 2564

พบว่า สภาพอากาศช่วงนี้ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส
สำหรับคุณภาพอากาศวันนี้ตลอดทั้งวัน มีค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 18 – 90 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 อยู่ระหว่าง 34 – 135 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ระหว่าง 18 – 200 ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งได้ทำการตรวจสอบสาเหตุ และการแก้ไขปัญหาค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน
ทางด้าน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมบูรณาการแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม โดยมีผู้แทนจาก อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติแม่โถ อุทยานแห่งชาติออบหลวง สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ สถานีควบคุมไฟป่าแม่โถ และ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม เข้าร่วมประชุม โดยได้ชี้แจงแนวทางการบริหารเชื้อเพลิงตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลง วันที่ 30 ธ.ค.2563 ซึ่งแต่ละหน่วยได้นำเสนอแผนการบริหารเชื้อเพลิง และแผนงานของแต่ละหน่วย เพื่อรวบรวมเป็นแผนอำเภอนำเสนอจังหวัดเชียงใหม่

นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า สาเหตุของสภาพอากาศที่เกินค่ามาตรฐานขณะนี้ เกิดจากมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง ในป่าสงวน และป่าอนุรักษ์ รวมทั้งในพื้นที่ มีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร วิ่งผ่านบริเวณเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจำนวนมาก ซึ่งทางอำเภอได้มีการแก้ไขปัญหาค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน โดยจะนำเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ของอำเภอแม่แจ่ม ที่ปัจจุบันตั้งอยู่ บริเวณลานจอดรถริมถนน ของที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ย้ายออกจากชุมชน ซึ่งเบื้องต้นได้ประสาน ทสจ.ชม. ให้ดำเนินการแจ้ง กรมควบคุมมลพิษ เพื่อย้ายจุดที่ตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ
ขณะที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จว.ต.ก. สาเหตุ เนื่องจาก อ.แม่สอด มีอากาศที่ร้อน และแห้งมากในตอนกลางวัน ในช่วงกลางคืนจะมีอากาศที่เย็นลงอย่างรวดเร็ว ทำให้หมอกควันและฝุ่นละอองต่างๆไม่เกิดการลอยตัวและลมไม่ค่อยพัด จึงมีการปกคลุมอย่างหนาแน่นในช่วงกลางคืนและ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พ.ล. อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุค่าอากาศเกินค่ามาตรฐานค่าสีส้ม (เริ่มมีผลกระทบต่อสู่สุขภาพ)

ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 9 จังหวัด พบจำนวน 142 จุด โดยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 33 จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 36 จุด เขต สปก. จำนวน 21 จุด พื้นที่ริมทาง จำนวน 1 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 28 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆจำนวน 13 จุด
ขณะที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ ต.ออย และ ต.งิม อ.ปง เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน รวมทั้งพบปะประชาชนสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่บ้านสันทราย หมู่ ๓ ต.แม่ปืม อ.เมือง จว.พ.ย.

ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่า และหมอกควันกองพลทหารราบที่ 7 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ บ.ห้วยโป่ง ม.2 ต.ปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. โดยได้ขอความร่วมมือการไม่เผาป่า การร่วมทำแนวกันไฟป่าในชุมชนและการเตรียมการชุดเผชิญเหตุในการควบคุมไฟป่า

ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่า และหมอกควันมณฑลทหารบกที่ 32 ทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ บ.หนามปู่ย่า หมู่ 8 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จว.ล.ป.
ได้ประชาสัมพันธ์ให้แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการหยุดเผาป่าและการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งให้กับประชาชนรับทราบ
ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่า และหมอกควันมณฑลทหารบกที่ 33 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ บ.ปรอโพ หมู่ที่ 7 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จว.ช.ม. โดยขอความร่วมมือให้งดการเผาขยะ เศษกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆ รวมถึงการเผาที่เพื่อทำการเกษตร

ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่า และหมอกควันมณฑลทหารบกที่ 34 ทำการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ต.บ้านสาง อ.เมือง จว.พ.ย. เพื่อขอความร่วมมือการงดเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การบริหารจัดการเชื้อเพลิง และได้มอบโปสเตอร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไฟป่า ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมป่าไม้
ชุดรณรงค์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง มณฑลทหารบกที่ 38 พบปะกับประชาชนในพื้นที่ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จว.น.น. เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ แผ่นผับและสติ๊กเกอร์ ในพื้นที่
ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ให้กับประชาชน ต.นาปู่ป้อม ต.ปางมะผ้า บ.ห้วยเฮี้ยะ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า ร่วมทั้งร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณ โรงเรียนบ้านปางคอง ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า และร่วมกันทำฝายโดยวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ที่ บ.ดอยคู ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า

อย่างไรก็ตาม กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่.

ภาษาชน(เผ่าม้ง) “ไม่ใช่แค่ใครบางคน..แต่เราทุกคนช่วยกันได้” สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ภาคเหนือจากตัวแทนความร่วมมือของกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง)ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ของ บก.คฟป.ทภ.3 สน.https://www.youtube.com/watch?v=BGeFanfu930

ภาษาชนเผ่ากะเหรี่ยง (Karen)) “ไม่ใช่แค่ใครบางคน..แต่เราทุกคนช่วยกันได้” สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ภาคเหนือจากตัวแทนความร่วมมือของกลุ่มชาติพันธุ์ (ชนเผ่ากะเหรี่ยง (Karen))ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ของ บก.คฟป.ทภ.3 สน.https://www.youtube.com/watch?v=JVZAuA4pkKQ

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม)ของ บก.คฟป.ทภ.3 สน.https://www.youtube.com/watch?v=icbYVZr1858

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: