วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุโขทัยบูรณาการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส

สุโขทัยบูรณาการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส

วันนี้ (7 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น.นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการเสวนาในประเด็น “การบูรณาการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส” จังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมสุโขทัยเทเชอร์ รีสอร์ท แอนต์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ทำโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยระยะที่ ๒ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันให้เกิดความเสมอภาคทางสังคม โดยการช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กค้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตจากการศึกษา ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีคณะกรรมการสมัชขาการศึกษาอำเภอและคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาระดับตำบลในพื้นที่รวมเสวนาด้วยเพื่อประสานสอดคล้องและบูรณาการความร่วมมือการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันให้เกิดความสมอภาคทางสังคม โดยการช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตจากการศึกษา

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939

%d bloggers like this: