จังหวัดอุดรธานีจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1

จังหวัดอุดรธานีจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1

7 ม.ค. 64 นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุม
นายกองเอก ปราโมทย์ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม มีประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่องกำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีการไม่จำเป็นต้องควบคุมตัวอย่างเข้มงวด ตามมาตรการ 23 วรรคสาม (2) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

นางศิริพร ผาสุขดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมา สถิติผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่ไม่เข้ารับการฟื้นฟูตามแผนการฟื้นฟูที่คณะอนุกรรมการฯกำหนดจำนวน 305 ราย แยกตามเขตพื้นที่ ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากมีจำนวน 136 ราย และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 169 ราย
โดยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ได้มีการนัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในวันนี้ โดยภายในศูนย์นี้ จะมีภารกิจที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ โดยจะมีพิธีบำบัดศูนย์ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้

@ฤทธิเดช โคตรสาร

%d bloggers like this: