“สภาฮักแพง”# เบิ่งแงงคนสารคาม”

“สภาฮักแพง”# เบิ่งแงงคนสารคาม”
โดย สว.หมอพลเดช ปิ่นประทีป ฉบับที่ 48 (12 มกราคม 2564 ) รายงานประชาชน : ประชาคมจังหวัดมหาสารคาม
ก่อตั้ง 22 มิถุนายน พ.ศ 2555 (9.ปี)

ความเป็นมา/ประวัติก่อตั้ง
สภาฮักแพงฯ. เกิดขึ้นจากความรวมมือ ระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการกว่า 15 เครือข่าย มีเป้าหมายสร้างรูปธรรม ทางเลือกในการแก้ปัญหาและสร้างความยั่งยืน ในการพัฒนาภายใต้สภาวะ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์

“รูปแบบการรวมตัว”
ต้นปี 2555 มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กรในมหาสารคาม ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. เพื่อหาทาง บูรณาการ “การทำงาน โครงการในพื้นที่ ให้เกิดพลัง การสร้างสุขภาวะ ในจังหวัด ในที่สุดจึงเกิดเป็นโครงการ เสริมสร้าง สุขภาพแบบบูรณาการ สู่จังหวัดมหาสารคามน่าอยู่ “หรือ “โครงการฮักแพง ฯ.เบิ่งแงงคนสารคาม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. เป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อให้เกิดการรวมตัว ของคนมหาสารคามในลักษณะของบูรณาการ จากหลากหลายอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล อาจารย์มหาวิทยาลัย นักพัฒนาเอกชน ข้าราชการบำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พระสงฆ์ และข้าราชการสังกัดหน่วยงานในจังหวัดมหาสารคาม

คนกลุ่มนี้ มีเจตนารมณ์ และ มาทำงานรวมกันเพื่อต้องการ จะเห็นคนมหาสารคามมีความสุขกาย สุขใจ อยู่ร่วมกันในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาวะ ” และเรียกตนเองว่าเครือข่ายฮักแพงเบิ่งแยงสารคาม “ขยายผลสู่ กระบวนการจังหวัด จัดการตนเอง

ต่อมาในปีพศ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในฐานะกลไกหลักในการจัดสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยของจังหวัดมหาสารคามได้เชิญชวนเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรภาครัฐ และนักวิชาการรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางในการปฏิรูปเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

สามารถ ติดตาม เว็บไซต์ ฮักแพง เบิ่งแงง คนสารคาม
http://www.hugphaeng.ner

หรือ Facebook หมอพลเดช ปิ่นประทีป หรือช่องทางมูลนิธิสถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) เพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดที่หมอพลเดช ปิ่นประทีป (สมาชิกวุฒิสภา)

%d bloggers like this: