วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค โดยกองทัพภาคที่ 3 เตรียมพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมือไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค โดยกองทัพภาคที่ 3 เตรียมพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมือไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ที่อาคารยอดทัพบันเทิง กองพลทหาราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 7 , กองกำลังนเรศวร , กองกำลังผาเมือง , สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 17 จังหวัดภาคเหนือ , สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 – 16 , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 1 – 4 , กอ.รมน. จ.เชียงใหม่ , สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิง , สถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อย , สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เพื่อเตรียมการรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสามารถควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนในพื้นที่ บูรณาการการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เครือข่าย อาสาสมัคร อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ อากาศยาน ปฎิบัติการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง รวมทั้ง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ถึงผลกระทบของไฟป่าและหมอกควันให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรี และแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันของภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบจากฝุ่นควันที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน สำหรับการปฏิบัติงานในระยะต่อไป จะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด ต้องติดตามสถานการณ์แบบ Real time เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มแห้งแล้ง ไม่มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือ อาจจะส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานได้

อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ได้ร่วมมือร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและดำเนินการช่วยกันควบคุมค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่

%d bloggers like this: