วุฒิสภาจัดสัมมนา “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก)”

วุฒิสภาจัดสัมมนา “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก)”

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก)” โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการวิชาการของวุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง สมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง

ทั้งนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … และให้เสนอต่อมายังวุฒิสภาโดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (1) กำหนดอายุครรภ์สำหรับความผิดฐานหญิงทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 301) (2) เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 305) เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ซึ่งวินิจฉัยว่าบทบัญญัติความผิดฐานหญิงทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก ตามาตรา 301 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและศาลรัฐธรรมนูญยังได้ให้ข้อเสนอแนะด้วยว่าประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำแท้งสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานให้แท้งลูก โดยกำหนดอายุครรภ์สำหรับความผิดฐานหญิงทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกตามมาตรา 301 รวมทั้งเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามมาตรา 305 ให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้มีการอภิปรายสาระสำคัญและข้อสังเกตของ “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก) โดยนายเจตน์ ศิรธรานนท์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายมณเฑียร บุญตัน นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม สมาชิกวุฒิสภา และนายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญให้แก่สมาชิกวุฒิสภาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก) ของวุฒิสภา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: