สุราษฎร์ธานี // ภาครัฐติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในสวนมะพร้าวพื้นที่เกาะสมุย .

สุราษฎร์ธานี // ภาครัฐติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในสวนมะพร้าวพื้นที่เกาะสมุย .

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 มกราคม 2564
นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน (รก.เกษตรอำเภอเกาะสมุย) พร้อม จนท.ให้การต้อนรับ นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ (รก.เกษตร จ.สุราษฎร์ฯ) และนายชัยพร นุภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ฯ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาศัตรูมะพร้าวในพื้นที่เกาะสมุยอย่างมีส่วนร่วม และต่อเนื่องจากผลการดำเนินการควบคุมป้องกัน กำจัดที่ผ่านมา

พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวในแปลงของนายภักดี คงแก้ว ต.ลิปะน้อย, นายฟ้อง ฮั่นเจริญ, นางอุทัย รักเจริญ และนางสมใจ ฉายสินสอน ต.ตลิ่งงามโดยได้ให้ความรู้ในเรื่องวงจรชีวิต แหล่งอาศัย พืชอาหาร และแนวทางในการป้องกัน กำจัดศัตรูมะพร้าวแก่เจ้าของแปลงเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป.

ข่าว : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

%d bloggers like this: