สุราษฎร์ธานี // มรส. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ .

สุราษฎร์ธานี // มรส. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ .

ศูนย์ฃ่าวสุราษฏร์ธานี

จากกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้ประกาศวิธีสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานโครงการ”ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การสอบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยใช้ Application Line ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

2. ผู้มีสิทธฺ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าร่วมกลุ่มผ่าน QR Code Line ตามห้องและรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564 – วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้หากไม่เข้าร่วมกลุ่มไลน์ตามระยะเวลาที่กำหนดถือเป็นการสละสิทธิ์

3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์และในกรณีที่เป็นนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ให้เตรียมหลักฐานการศึกษาเพื่อแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย

4. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมความพร้อมของการแต่งกาย สถานที่ เพื่อให้การถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงตลอดระยะเวลาที่สัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบใน วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 ที่เว็ปไซต์ www.sru.ac.th คลิ๊กลิงค์ตรวจสอบรายชื่อตามห้องสอบหรือสแกน QR Code ลิงค์รูปด้านล่าง
https://drive.google.com/…/1D9MrzdLMblAKHfiQ3IOkDl…/view

ข่าว : ภูรดา วิชัยดิษฐ์
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

%d bloggers like this: