“แม่โป่งก้าวหน้า” เตรียมพร้อมรับเลือกตั้งท้องถิ่น

“แม่โป่งก้าวหน้า” เตรียมพร้อมรับเลือกตั้งท้องถิ่น

“แม่โป่งก้าวหน้า” เตรียมพร้อมรับเลือกตั้งท้องถิ่น

กลุ่ม “แม่โป่งก้าวหน้า” เปิดตัวลงสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกฯ ชูนโยบาย 3 ส. คือ”สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างสรรค์ท้องถิ่น” เน้นเรื่องจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี ถนนปลอดภัย ไร้เศษขยะมูลฝอย คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่ /ที่ทำการกลุ่มแม่โป่งก้าวหน้า เลขที่ 138 หมู่ 3 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร้อยตำรวจโทวีรวัฒน์ บุญหมื่น ข้าราชการบำนาญ หัวหน้ากลุ่ม แม่โป่งก้าวหน้า เปิดตัวลงสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่โป่ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมทีมงานบริหารและสมาชิกฯประกอบด้วย ทีมงานบริหาร มีดังนี้ ร้อยตำรวจโทวีรวัฒน์ บุญหมื่น ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีฯ ,นายทองสุข ศิรินาม ว่าที่รองนายกฯ, นายพิทยา แก้วเลื่อน ว่าที่รองนายกฯ,นายจำนค์ ไพยารมณ์ ที่ปรึกษา, นางสาวอังคณา โปธิ เลขาฯ

ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่งเขตเลือกตั้งที่ 1 นางศุภารันต์ แก้วปัญญา หมู่ 1 ตำบลแม่โป่ง, นายสมิง ไทยกรณ์ หมู่ 3 ตำบลแม่โป่ง, นายทิวา ธุระแสง หมู่ 5 ตำบลแม่โป่ง, นายสนิท ขัติยนต์ หมู่ 10 ตำบลแม่โป่ง, นายวรชัย ทองคำฟู หมู่ 1 ตำบลแม่โป่ง, นายดำรงค์ สุริยะวงศ์สกุล หมู่ 10 ตำบลแม่โป่ง

ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย นายเจริญ ทูลกิจใจ หมู่ 2 ตำบลแม่โป่ง, นายวิวัฒน์ ใจอาสา หมู่ 2 ตำบลแม่โป่ง, นายกาย บัวแดง หมู่ 4 ตำบลแม่โป่ง, นายทองสุข ไทยยันโต หมู่ 4 ตำบลแม่โป่ง, นายสมถวิล ธรรมมัง หมู่ 6 ตำบลแม่โป่ง, นางทองเพียร อุทธิยาเส้า หมู่ 8 ตำบลแม่โป่ง

ร้อยตำรวจโทวีรวัฒน์ บุญหมื่น หัวหน้ากลุ่ม แม่โป่งก้าวหน้า เปิดเผยว่า “กลุ่มแม่โป่งก้าวหน้า” คิดใหม่ทำใหม่เพื่อประชาชนชาวตำบลแม่โป่ง ชูนโยบาย 3 ส. คือ “สนับสนุนส่งเสริม และสร้างสรรค์ท้องถิ่น” ได้กำหนดยุทธศาสตร์ เน้นเรื่องจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี ถนนปลอดภัย ไร้เศษขยะมูลฝอย คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างไหลทาง พัฒนาบุคลากร คุณภาพชีวิต และพัฒนากลุ่มอาชีพ ตลาดนัดชุมชน ถนนคนเดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดน่าเชื่อ ยกระดับการศึกษาฯ เช่นโรงเรียนประจำตำบล ส่งเสริมและรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น สาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมการออกกำลังกาย การกีฬา สร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการทำโครงการจัดทำแปลงคาร์บอน เครดิตป่าชุมชน ธนาคารขยะชุมชน เสริมสร้างกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้น

โดยมีหลักในการทำงานคือ ก้าวทันโลกใหม่ ใส่ใจของเดิม สร้างเสริมท้องถิ่น กลุ่มแม่โป่งก้าวหน้าขอโอกาส 4 ปี ซ่อมสร้างด้วยโอกาส สร้างงานและสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชน หลักการทำงานต้องเชื่อมโยงกับทุกองค์กร
สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งทาง กกต.มีมติเห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีดังนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้ง

คุณสมบัคิผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตาม ม.49 คือ มีสัญชาติไทย โดยกำเนิด, อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง, มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การปกครองท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี, มีคุณสมบัติอื่นที่ว่าด้วยกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

หลักฐานในการรับสมัคร ประกอบด้วยบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์, ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 2,000 บาท, รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาดกว้าง 8.5 ซม. ยาว 13.5 ซม., หลักฐานการศึกษา, หลักฐานแสดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี และหลักฐานอื่นๆที่จำเป็น.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

%d bloggers like this: