วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เป็นประธานปลอยขบวนรถ “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม” จากสถานการณ์การแพร่ระบาตรของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ระลอกใหม่

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เป็นประธานปลอยขบวนรถ “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม” จากสถานการณ์การแพร่ระบาตรของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ระลอกใหม่

วันนี้ (28 ม.ค. 64) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฯ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม” โดยมีนางพรนิภา มาสิลีรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ฯ พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรม จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid – 19 ) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาตรของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ระลอกใหม่นี้ จังหวัดสมุทรสคราม เป็น 1 ใน 28 จังหวัด

ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความสี่ยสูง อาจข้าไม่ถึงบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ระดดมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น นำมาจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบาง โดยรถคลื่อนที่เร็วนำไปให้เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนที่เผชิญอยู่ในเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการในการรับแจ้ง เรื่องราวร้องทุกข์ ในรูปแบบของ”ตู้ พม. รับทุกข์ ” ควบคู่ได้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้รวดเร็ว ตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้ฉับไว ทันต่อสถานการณ์

%d bloggers like this: