วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่3 กพ.2564. ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่เป้าหมายไปยังโรงเรียนและนักเรียน

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วย โดยได้มีการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ การรับรองรายงานการประชุม และการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำเสนอ ผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา
สำหรับเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ โดยกลุ่มงานต่าง ๆ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามลำดับ

โดยผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้แทน ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี
ทั้งนี้ ได้มีการซักถาม เพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย

%d bloggers like this: