วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

คณะอนุกองทุนฟื้นฟูฯ กฟก.ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการเกษตรกรที่ขอกู้กองทุนไปเลี้ยงแพะและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 โครงการ โครงการละ 5 แสนบาท

คณะอนุกองทุนฟื้นฟูฯ กฟก.ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการเกษตรกรที่ขอกู้กองทุนไปเลี้ยงแพะและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 โครงการ โครงการละ 5 แสนบาท

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรหาร บุญเขต อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ (กฟก.) และคณะได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนสมาชิกเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูฯ ต.วังชมภู ต.ท่าพล อ.เมือง และ ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ ได้นัดสมาชิกเกษตรกร 5 กลุ่ม มาพบกันที่ ต.วังชมภู อ.เมือง คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ได้พิจารณาประเมินผลโครงการที่เกษตรกรยื่นเสนอโครงการ 5 โครงการเพื่อขอกู้เงินจากกองทุนฟื้นฟูฯ ไปประกอบอาชีพให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง เช่น โครงการเลี้ยงแพะ โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการละ 5 แสนบาทคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบจึงอนุมัติให้ผ่าน ซึ่งมีนายวิจิตร เมฆกระจาย ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมประเมินผลโครงการด้วย

%d bloggers like this: