สุราษฎร์ธานี // ห้องประชุม มรส. หนึ่งเดียวในสุราษฎร์ฯ ผ่านมาตรฐานระดับประเทศ เผย..เน้นการรับใช้ท้องถิ่นพร้อมควบคู่ยกระดับเศรษฐกิจ .

สุราษฎร์ธานี // ห้องประชุม มรส. หนึ่งเดียวในสุราษฎร์ฯ ผ่านมาตรฐานระดับประเทศ เผย..เน้นการรับใช้ท้องถิ่นพร้อมควบคู่ยกระดับเศรษฐกิจ .

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ประชุมเร่งปรับมาตรฐานรองรับการให้บริการ “4 ห้องประชุมของมหาวิทยาลัย” หลังผ่านมาตรฐานการรับรองการให้บริการสถานที่จัดงานระดับประเทศภายใต้โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venus Standard : TMVS) ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) วางเป้าพร้อมยื่นเสนอเพิ่มจำนวนห้องประชุมหวังรองรับการประชุมระดับนานาชาติ เป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน เปิดเผยว่าตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เสนอหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 4,000 ที่นั่ง ห้องประชุม 1 หอสมุด และศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 60 ที่นั่ง ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 50 ที่นั่ง และห้องประชุมรวงผึ้ง 2 อาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน 100 ที่นั่ง เป็นสถานที่จัดงานแห่งประเทศไทย ประเภทห้องประชุม ภายใต้โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venus Standard : TMVS) ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เพื่อให้เป็นสถานที่จัดการประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ ของประเทศไทย มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้ 4 ห้องดังกล่าว ได้ผ่านมาตรฐานสถานที่จัดงานระดับประเทศ ประเภทห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่มีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตามมาตรฐานห้องประชุมยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้วางแผนดำเนินการจัดการแก้ไขโดยด่วน เพื่อรองรับการประชุมระดับประเทศและนานาชาติได้ทันท่วงที นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังคงมีการเตรียมความพร้อม ผลักดัน พัฒนา ห้องประชุมอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐาน MICE เพิ่มเติมต่อไปด้วย

โดยเฉพาะหอประชุมวชิราลงกรณ มีวัตถุประสงค์การสร้างเพื่อรองรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้เป็นสำคัญ และนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถรองรับคนได้ถึงจำนวน 4,000 คน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมได้ทุกรูปแบบ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา การจัดงานแสดงต่างๆ ที่มาพร้อมองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ
1.ด้านกายภาพ
2.ด้านเทคโนโลยี
3. ด้านบริการ และการจัดการ เน้นการบริการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

สำหรับ หอประชุมวชิราลงกรณ ห้องประชุม 1 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และห้องประชุมรวงผึ้ง 2 อาคารคณะครุศาสตร์ มีอายุรับรองปี 2564 – 2566 เมื่อครบกำหนดก็จะเข้ารับการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับการพัฒนา ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การประเมินครั้งต่อไปคงไว้ซึ่งความมาตรฐานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ

ข่าว : กนกรัตน์ ศรียาภัย

ที่มาสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

%d bloggers like this: