ศรีสะเกษ!!เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาทชีวิตามหลักฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โดก หนอง นาโมเดล รุ่นที่ 7

ศรีสะเกษ!!เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาทชีวิตามหลักฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โดก หนอง นาโมเดล รุ่นที่ 7

ศรีสะเกษ!!เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาทชีวิตามหลักฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โดก หนอง นาโมเดล รุ่นที่ 7

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์เรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชิวิตตมหลักฤษฎีหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล บ้านตาเหล็ก ตำบลมืองหลวง อำเภอหัวยหับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย คำตั้งเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาทชีวิตามหลักฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 7 ในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพนธ์ 2564 โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มเป้าหมายมาจากพื้นที่จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย กันทรารมย์ พยุห์ และอำเภอวังหิน รวม
100 คน เป็นครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 58 คน เป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 41 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เป็นแกนนำในการพัฒนาและสามารถเป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจำฐานเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและครูพาทำได้ต่อไป

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาทชีวิตามหลักฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โดก หนอง นาโมเดล ได้จัดทำขึ้นเพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจกการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนที่ประสบกับโรคโควิด 19 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โดก หนอง นา โมเดล”มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้กลับไปปฏิบัติในพื้นที่ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565″นี้

***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: