พังงา/ผู้ว่าชี้แจง สะพานเกาะยาว โครงการที่ถูกพับไป จำนวน 3 โครงการ ต่อสำนักงบประมาณ หลังจากถูกเรื่องเรียน

พังงา/ผู้ว่าชี้แจง สะพานเกาะยาว โครงการที่ถูกพับไป จำนวน 3 โครงการ ต่อสำนักงบประมาณ หลังจากถูกเรื่องเรียน

พังงา/ผู้ว่าชี้แจง สะพานเกาะยาว โครงการที่ถูกพับไป จำนวน 3 โครงการ ต่อสำนักงบประมาณ หลังจากถูกเรื่องเรียน

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดพังงา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบกลุ่มจังหวัด) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการท่าเรือคลองเหีย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว งบประมาณจำนวน 30,440,000 บาท (สามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และโครงการท่าเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว งบประมาณจำนวน 56,597,000 บาท (ห้าสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562จำนวน 1 โครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาตลิ่งและปรับปรุงเสริมสร้างเสถียรภาพตลิ่งคลองบางเนียง อำเภอตะกั่วป่า งบประมาณจำนวน 79,330,000 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยสำนักงบประมาณ ได้ดำเนินการพับโครงการทั้ง 3 ตามผลของกฎหมาย เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณ เพื่อขอรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้ง 3 โครงการ ในส่วนที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา สำหรับโครงการท่าเรือคลองเหีย จังหวัดพังงา โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ส่วนโครงการท่าเรือมาเนาะห์ และโครงการพัฒนาตลิ่งและปรับปรุงเสริมสร้างเสถียรภาพตลิ่งคลองบางเนียง ผู้รับจ้างยังคงดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่อง

ขนกวรรณ พรหมทอง ผู้สื่อข่าวพังงาโทร082-1569162

%d bloggers like this: