พะเยา กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 กองกำลังผาเมือง, กองร้อยทหารพรานที่ 3310 และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

พะเยา กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 กองกำลังผาเมือง, กองร้อยทหารพรานที่ 3310 และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

พะเยา กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 กองกำลังผาเมือง, กองร้อยทหารพรานที่ 3310 และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3216 กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 3203 กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 กองกำลังผาเมือง, กองร้อยทหารพรานที่ 3310 และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ (แบบฝายน้ำล้นกระสอบทราย) จำนวน 1 ฝาย

ลักษณะเป็นฝายกึ่งถาวร ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1 เมตร บริเวณลำน้ำห้วยไฟ บ้านทุ่งกระเทียม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง มีประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 150 หลังคาเรือน และมีพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 800 ไร่

%d bloggers like this: