รัฐมนตรีกรกระทรวงการคลังเปิดศูนย์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ รับออเดอร์สั่งซื้อออนไลน์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

รัฐมนตรีกรกระทรวงการคลังเปิดศูนย์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ รับออเดอร์สั่งซื้อออนไลน์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

รัฐมนตรีกรกระทรวงการคลังเปิดศูนย์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ รับออเดอร์สั่งซื้อออนไลน์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ นายอาคม เติมพิทยาพสิฐ รัฐมนตรีกรกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดศูนย์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชติ ผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษ พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย. ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวไตรศุลี ไตยสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจำหน่ายสินค้าโอทอปเป็นจำนวนมาก
นายวัฒนา พุฒิชติ ผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและ
จำหายสินค้า OTOP เพื่อส่งสริมศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานรักษา ต่อยอด ให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการขับเคลื่อนงานจังหวัดศรีสะเกษได้มีการพัฒนาคุณภาพมาตฐาน และการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น การฝึกอบรมทักษะการแสว การนำวัสดุธรรมชาติมาย้อมผ้า ภายใต้แนวคิด “ศรีสะเกษธานีผ้าศรี…แสว” ซึ่งการจำหน่ายสินค้า OTOP ในปี 2563

มียอดการจำหน่ายจำนวน 6,125,553,509 บาท โดยสินค้าประเภทผ้ามีเป้าหมายการจำหน่าย 1 พันล้านบาท จำหน่ายได้ 978,342,747 ล้านบาท และในปี 2564 ได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนา ย้อม ทอ แสว ออกแบบ แปรรูปและจำหน่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พันล้านบาท โดยใช้ศูนย์ OTOP เป็นสถานที่บริการนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกจังหวัด รวมถึงเป็นสถานที่รับออเดอร์ออนไลน์และเป็นที่รวบรวมการสั่งซื้อออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง การดำเนินงานมีการบูรณการขับเคลื่อนกับทุกภาคส่วนทุกกระบวนการตั้งแต่ตันน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงการนำนโยบายของรัฐบาลมาใช้ในระบบการซื้อขาย เช่น โครงการช้อปดีมีคืน โครงการคนละครึ่ง และโครงการไทยชนะ ซึ่งทำให้ยอดการผลิต และจำหน่ายสินค้า OTOP ทุกประเภท มีการหมุนเวียนซื้อ-ขาย ลดลงเพียงเล็กน้อย แม้ว่าจะอยู่ในช่วงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า OTOP ของจังหวัดศรีสะเกษอย่างครบวงจร โดยเปิดให้บริการประชาชนผู้สนใจทั่วไป ภายใต้แนวคิด “มาหน้าร้านเราขาย สั่งออนไลน์เราส่ง” อันเป็นการสร้างช่องทางการกระจายสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับพี่น้องชาวศรีสะเกษอย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะได้ร่วมสมทบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างซ่อมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย

*************
บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

%d bloggers like this: