วันศุกร์ ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ อ.ไชยา เก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายพจน์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พาสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อชมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมงานประกอบ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านขนอน ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยทำการขุดลอกปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4710 ลูกบาตรเมตร และปรับแต่งดินเพื่อปูแผ่นใยสังเคราะห์และวางหินใหญ่เบอร์ 1 พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ (ประตู้น้ำ) 1 จุด ใช้งบประมาณ สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ดำเนินส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้

นายพจน์ พิบูลย์ เปิดเผยว่า “นายอำเภอไชยา ได้นำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และพัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคของราษฎรในพื้นที่ โดยเริ่มจากการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งราษฎรเห็นชอบเพื่อลดความเสียหายของพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้งและหน้าฝน เป็นการเพิ่มศักยภาพและปริมาณการกักเก็บน้ำของฝายสำหรับให้เกษตรกรไว้ใช้เพื่อการเกษตรในหน้าแล้ง

ผลจากการทำการปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ ทำให้ลำห้วยมีขนาดกว้างและลึกเพิ่มขึ้น มีปริมาณการเก็บกักน้ำได้มากเป็นประโยชน์แก่ราษฎร ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำห้วยมีน้ำเพื่อใช้การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งจะได้มีงานทำและมีรายได้ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐาน

นํ้าฝนอาจไร้ค่าและอาจสร้างปัญหาในยามที่มีมากเกินไป แต่หากฝนทิ้งช่วง นํ้าเพียงน้อยนิดก็มีคุณค่ามหาศาล ความไม่สมดุลนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการ “เก็บนํ้า”

ภาพ/ข่าว ปุญญิศา สุวรรณ

%d bloggers like this: