อนุรักษ์สืบสานจัดประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีทางด้านวัฒนธรรมภายไต้มาตรการโควิด 19

อนุรักษ์สืบสานจัดประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีทางด้านวัฒนธรรมภายไต้มาตรการโควิด 19

อำนาจเจริญ
อนุรักษ์สืบสานจัดประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีทางด้านวัฒนธรรมภายไต้มาตรการโควิด 19

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีทางด้านวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญประจำปีพ.ศ. 2564 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยมีส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมงานเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษภายไต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญและของดีด้านวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญประจำปี 2564 จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ภายใต้การสนับสนุนของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นการสืบสานงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นตามประเพณีฮีตสิบสอง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบายศรีสู่ขวัญข้าว สมโภชน์กุ้มข้าวใหญ่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร การประกวดทำพานบายศรีอีสาน ประกวดหมอลำกลอน ประกวดหมอพราหมณ์สูตรขวัญและประกวดอาหารพื้นบ้านที่มีข้าวเป็นส่วนผสมอาทิไส้กรอกข้าวหอม ข้าวเหนียวมูน ประกวดเมล็ดพันธุ์และธัญพืช มีการแสดงโปงลางจากศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงดนตรีพื้นบ้านคณะโหวดเสียงทอง มีการสาธิตและการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าว การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จัดนิทรรศการชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงวิถีชีวิตของชาวนาภูมิปัญญาเรื่องข้าว

ซึ่งในทุกๆปีพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญจะบริจาคข้าวเปลือกนำมาทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าวและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยในปีนี้พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญทั้ง 19 ตำบลได้ร่วมกันบริจาคข้าวเปลือกรวมทั้งสิ้น 19,764 กิโลกรัม โดยเมื่อเสร็จงานจะได้นำข้าวเปลือกทั้งหมดไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้เข้าสมทบกองทุนสาธารณประโยชน์อำเภอเมืองอำนาจเจริญและสมทบกองทุนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึงในปีนี้การจัดงานเน้นความเรียบง่ายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดระบาดเชื้อไวรัสโควิต19 อย่างเข้ม

ภาพ/ทีมข่าว/ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล รายงาน

%d bloggers like this: