นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.50 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.) นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี
.
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง กล่าวว่า โครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมอบหมายให้คณะองคมนตรีดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษา และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระราชกรณียกิจอันสำคัญนี้ โดยมีพระบรมราโชบายสืบสาน ต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาให้ดีขึ้นในทุกมิติ วุฒิสภาได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษา การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส

.
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล ได้จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 514 รายการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จำนวน 261 ชุด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ชุด บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำกัด (ดร.สาคร สุขศรีวงศ์) จำนวน 200 ชุด บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 ชุด บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 30 ชุด บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ชุด และ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 4 ชุด โดยคณะกรรมการฯ จะนำไปมอบให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่ยังขาดแคลน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของชีวิตนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: