การประชุมคณะกรรมการชมรม อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการชมรม อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการชมรม อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ กุมภากันธ์ ๒๕๖๔ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองร้อยเอ็ดโดยมีนายบุรี ทิพนัส เป็นประธานพร้อมนายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุข,ผอ.รพสต.ประธานอสม.เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบทันทีจาก สสอ.เมืองร้อยเอ็ด
๑. แนวทาการขออนุญาตผลิต (การปลูก) กัญชง กัญชา งบประมาณ ๒๕๖๔

๒. การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (คสมช)
a การจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช)
b. การจัตระบบข้อมูลชำาวสารใน ศสมช.
c การปฏิบัติงาน ของ อสมในหมู่บ้าน ( ศสมช)
๓. แจ้งการจ่ายค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์๒๕๖๔ a. Time line การปฏิบัติงานและการส่งรายงาน อสม.ประจำเดือน. จัดทำแนวการปฏิบัติงาน ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือนฯลฯ

///////
ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: