นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ครั้งที่ 1

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 – 23.00 นาฬิกา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ครั้งที่ 1

ของคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5 ในรูปแบบกายภาพ (The First meeting of the Preparatory Committee for the in-person segment of the Fifth World Conference of Speakers of Parliaments – 5WCSP) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 24 คน ประกอบด้วย (1) ประธานสหภาพรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุม (2) ประธานรัฐสภา จำนวน 13 คน (แอลจีเรีย ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม ชาด เอกวาดอร์ กายอานา ไอซ์แลนด์ อินโดนีเซีย คูเวต นอร์เวย์ ยูกันดา อุรุกวัย) (3) ตัวแทนของประธานรัฐสภา 4 คน (ออสเตรีย จีน มอลโดวาและเยอรมนี) (4) ตัวแทนของกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา 2 คน (ซิมบับเวและไทย) (5) ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี (6) ประธานคณะกรรมการบริหารการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภา (7) ตัวแทนของเลขาธิการสหประชาชาติ และ (8) เลขาธิการสหภาพรัฐสภา
.
การประชุมเสมือนจริงในครั้งนี้ มีระเบียบวาระสำคัญ คือ การพิจารณาเตรียมการจัดการประชุม 5WCSP ในรูปแบบกายภาพ โดยสำนักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภาได้จัดทำข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา อาทิ วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม รูปแบบและหัวข้อการประชุม โดยที่ประชุมฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีมติเห็นชอบตามที่รัฐสภาประเทศเจ้าภาพ (ออสเตรีย)

เสนอให้เลื่อนจัดการประชุมจากเดิมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมไปเป็นเดือนกันยายน 2564 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีระยะเวลาการประชุม 3 วัน ประกอบด้วย วันแรกเป็นการประชุมสุดยอดประธานรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 13 วันที่สองและสามเป็นการประชุม 5WCSP สำหรับหัวข้อหลักของการประชุม ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ใช้หัวข้อหลักของการประชุม 5WCSP ภาคออนไลน์ ได้แก่ “Parliamentary leadership for more effective multilateralism that delivers peace and sustainable development for the people and planet” เนื่องจากยังคงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้มีรูปแบบการประชุม ประกอบด้วย การอภิปรายทั่วไป (General Debate) และการอภิปรายย่อย (Panel Discussion) สำหรับเอกสารผลลัพธ์ประชุม ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้สำนักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภาเป็นผู้ยกร่างปฏิญญา (Declaration) ฉบับใหม่เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณา นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้สำนักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภาจัดเตรียมการประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid option) ด้วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่แน่นอน ซึ่งการประชุมรูปแบบผสมผสานจะทำให้ประธานรัฐสภาทั่วโลกสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างทั่วถึง ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดประธานรัฐสภาสตรี (Committee to prepare for the Summit of Women Speakers) ซึ่งประกอบด้วย นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ และสมาชิกสตรีของคณะกรรมาธิการเตรียมการฯ ชุดนี้

จัดทำโดย
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

%d bloggers like this: