วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าฯพังงา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

ผู้ว่าฯพังงา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ซึ่งมีวาระเพื่อทราบและพิจารณา เช่น ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) การพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียนที่ขอรับการสนับสนุนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน ๑๗ โครงการ เป็นเงิน 2,443,313 บาท และโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 143,140 บาท

%d bloggers like this: