อบจ.เชียงใหม่ จึงจัดสรรประมาณ 13,670,000 บาท  ให้กับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จ.เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ จึงจัดสรรประมาณ 13,670,000 บาท  ให้กับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จ.เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ จึงจัดสรรประมาณ 13,670,000 บาท ให้กับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จ.เชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควัน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงความร่วมมือ การสนับสนุนงบประมาณและลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายศิริพงษ์ นำภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูรณการการทำงานร่วมกันหรือการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดสรรประมาณ จำนวน 13,670,000 บาท (สิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อนำไปดำเนินการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับหมู่บ้านที่มีงบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ หรือขาดงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 644 หมู่บ้าน รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ เพื่อเป็นการประสานงาน กำกับ ดูแลให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: