นายอำเภอพบพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประจำเดือนมีนาคม

นายอำเภอพบพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประจำเดือนมีนาคม

นายอำเภอพบพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
ประจำเดือนมีนาคม
ณ.ห้องประชุม ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพบพระ จ.ตาก
นายอำเภอพบพระ

กล่าวว่า
ช่วงนี้เข้าสู้ฤดูร้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและเป็นห่วง สถานการณ์ภัยแล้ง ได้มีการจัดประชุม มีการสำรวจรวมถึงการสั่งการสำรวจพื้นที่ เรื่องขอให้มีการสำรวจพื้นที่ต่างๆที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของอำเภอพบพระ แจ้งให้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกอปท ต่างๆ สำรวจพื้นที่เสี่ยง ในการขาดแคลนน้ำ
และให้ผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อ.พบพระ เทศบาลตำบลพบพระ เตรียมความพร้อม อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ถ้าเกิดสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้น
ทุกหน่วยงาน ร่วมทั้งพี่น้องประชาชน ต้องราวมด้วยช่วยกัน ใช้น้ำอย่างประหยัด รับมือ ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น
ส่วนในระยะยาว ทางที่ว่าการอำเภอพบพระได้ให้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นสำรวจ พื้นที่ในการ สร้าง และปรับปรุง ฝายเก็บน้ำแหล่งเก็บน้ำ เพื่อที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอพบพระต่อไป
และขอความร่วมมือ
ห้ามเผาโดยเด็ดขาด
ตามมาตรการคำสั่งจังหวัดตาก
ห้ามเผา โดยเด็ดขาด ในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร เป็นระยะเวลา 61วัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หากผู้ใดฝ่าฝืนเผาในที่โล่งหรือพื้นที่เกษตรหรือเผาป่าจะมีความผิดตามกฎหมาย ตามแต่กรณีแต่ละพื้นที่ ที่ได้กำหนดไว้
เป็นมาตรการลดภาวะ หมอกควัน ลดค่า pm ตนเองขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระทุกท่าน หยุดเผาตามมาตรการคำสั่งจังหวัดตาก
เพื่อลดมลพิษหมอกควัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ามี กระทำการจุดไฟ การจุดเผา ในพื้นที่ ได พื้นที่นั้นต้องรับผิดชอบ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

หน่วยสัสดีอำเภอพบพระ 1) ประกาศกองทัพบก เรื่องชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564
1.1 สำหรับผู้ที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ต้องเป็นชายสัญชาติไทย เกิด พ.ศ. 2543 ซึ่งมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ และคนที่เกิด พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2542 ซึ่งมีอายุ 22 ปี ถึง 29 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือผู้ที่ผล การตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี ให้เข้ารับการตรวจเลือกภายในวันที่ 8-9 เมษายน 2564
(โดยวันที่ 8 เมษายน 2564 คัดเลือก ต.พบพระ และต.คีรีราษฎร์
และวันที่ 9 เมษายน 2564 คัดเลือก ต.ช่องแคบ ต.รวมไทย และต.วาเล่ย์)

1.2 ผู้ที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน หากมีความประสงค์จะสละสิทธิ์การยกเว้นหรือผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกฯ ให้ยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ต่อหน่วยสัสดี อำเภอพบพระ ภายในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

1.3 ผู้ที่สมัครทหารกองประจำการแผนกกองทัพบก (เฉพาะหน่วยในสังกัดกองทัพบก) ผู้ที่มีคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ประจำปี 2564 ในอัตราส่วน (โควตา) สัดส่วนทหารกองประจำการร้อยละ 80 และบุคคลทั่วไปร้อยละ 20 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมทหารกองประจำการให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ทั้งนี้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมของแต่ละเหล่า จะมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตามจำนวนที่กองทัพบกจัดสรร
/หากมีข้อสงสัย…
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยสัสดีอำเภอพบพระ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5556 – 9019 , 09 – 5930 -3839 ร้อยโทวรรณศิลป์ อินทรา รักษาราชการสัสดีอำเภอพบพระ
เรื่อง โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงการตลาด (อะโวคาโด) (นำเสนอโดยเกษตรอำเภอพบพระ)
มติที่ประชุมเห็นชอบ รายการจัดซื้อ เครื่องคัดแยก อะโวคาโด

ชลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

%d bloggers like this: