สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสำหรับข้าราชการผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสำหรับข้าราชการผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสำหรับข้าราชการผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

บ่ายวันนี้ ( 3 มี.ค.64 ) ที่ห้องประชุมรำไพพรรณี อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับข้าราชการผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีนายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

ให้แก่ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ราชการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพาย โดยมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ จำนวน 11 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 7 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 55 ราย รวมทั้งสิ้น 73 ราย และมีผู้เข้าร่วมพิธีฯทั้งสิ้น 65 ราย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: