วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจราชการที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจราชการที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวต้อนรับการตรวจราชการ โดยมีนางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะครู และนักเรียนร่วมรายงานผลการดำเนินงาน
ในระหว่างการตรวจราชการ ได้มีตัวแทนของนักเรียน นำเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียน ตามแนวทางการตรวจราชการกรณีปกติ อันประกอบด้วยด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

และเยี่ยมชมการดำเนินงานกรณีการตรวจราชการกรณีพิเศษ ประกอบด้วยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ตลอดทั้งปัญหาและอุปสรรค วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ในระหว่างการตรวจติดตาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชื่นชมการดำเนินงานของคณะครูและนักเรียน และได้ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำต่างๆ ทั้งที่ ได้ประสบมาด้วยตนเอง และทั้งที่ได้รับจากการไปตรวจราชการ ณ แหล่งอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วย
การตรวจราชการดังกล่าวได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยดี จากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู และการประสานงานด้วยดีจากคณะของศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

%d bloggers like this: