จ.จันทบุรีจัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สร้างงาน สร้างอาชีพ สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน

จ.จันทบุรีจัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สร้างงาน สร้างอาชีพ สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน

จ.จันทบุรีจัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สร้างงาน สร้างอาชีพ สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน

วันนี้ (4 มี.ค.64) ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี นางสาวปาณี นาคะนาท นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ร่วม สังเกตการณ์ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ปกครอง และ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับและขาดโอกาสในการศึกษา

ให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือ เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัว ให้มีความมั่นคงทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตอบสนองนดยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน โดยครั้งนี้มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 ราย เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น มีระยะเวลา 2 เดือน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: