สุราษฎร์ธานี // คณะพยาบาล มรส.จัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียง “มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล” ให้นศ.พยาบาล

สุราษฎร์ธานี // คณะพยาบาล มรส.จัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียง “มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล” ให้นศ.พยาบาล

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าภายหลังเป็นประธานพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2564 และมอบเข็มชั้นปีแก่ตัวแทนนักศึกษา ชั้นปี 2,3 และ 4 โดยคณาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีกว่า 300 คน

ในพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียง “มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล” เป็นประเพณีที่ดีงามของ วิชาชีพการพยาบาลที่สืบทอดกันมายาวนาน นักศึกษาพยาบาล ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการได้สวมหมวกพยาบาล เพราะหมวกสีขาวนั้นเป็นสีแห่งความอ่อนโยน บริสุทธิ์ และสะอาด ส่วนตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล แสดงถึงสัญลักษณ์ความเอื้ออาทรแห่งวิชาชีพการพยาบาลเป็นเครื่องหมายว่าได้เข้าสู่การเป็นพยาบาลแล้ว และให้ตระหนักรู้ว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพต้องเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคม

“ดังนั้นการรับมอบหมวก และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล เมื่อนักศึกษาพยาบาลได้รับมอบและสวมหมวกลงบนศีรษะ ในมือถือตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล แห่งวิชาชีพแล้ว จะเป็นเครื่องเตือนใจ และเตือนสติให้นักศึกษาพึงระลึกถึงการดำรงอยู่ในหลักธรรมอันดีของวิชาชีพการพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติคือมีความรับผิดชอบ เอื้ออาทร และอุทิศตนแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในความอารักขา ให้มีความสุข ความสบาย หรือปราศจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย”รศ.ดร.วิภาวรรณ กล่าว

ในวันเดียวกันนี้ ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนและความภาคภูมิใจในเส้นทางวิชาชีพพยาบาล” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯ และผู้ปกครองของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาต่อไป

ภาพ-ข่าว : อดิสรณ์ เนาวโคอักษร
ที่มา : สื่อสารองค์กร มรส.

www.sru.ac.th

%d bloggers like this: