อำเภอขุขันธ์ !! เปิดตลาดชุมชนคุณธรรมแขววิลเลจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน

อำเภอขุขันธ์ !! เปิดตลาดชุมชนคุณธรรมแขววิลเลจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน

อำเภอขุขันธ์ !! เปิดตลาดชุมชนคุณธรรมแขววิลเลจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ตลาดชุมชนคุณธรรมแขววิลเลจ ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ ได้เป็นประธานเปิดตลาดชุมชนคุณธรรมแขววิลเลจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยมีนายสมนึก แก้วแย้ม ประธานโครงการชุมชนท่องเที่ยวแขววิลเลจ กล่าวรายงาน และมีนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นางหทัยทิพย์ จิตสัมฤทธิ์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรัตน์ อินทร์แก้ว พัฒนาการอำเภอขุขันธ์ นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขว นายสุวรรณ เนจรเนติกล ปลัดอาวุโสอำเภอขุขันธ์ นายวีรวัฒน์ รัศมี ผอ.รพ.สต.ห้วยใต้ กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีในเขตตำบลห้วยใต้ ร่วมในพิธีเปิดตลาดชุมชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดจำหน่ายทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันสำคัญต่างๆ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางกาจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าหัตถกรรม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคนในชุมชน โดยสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความหลากหลายของสินค้าตรงกับความต้องการของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว พัฒนาชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการประกอบธุรกิจการค้าการบริหาการด้วยตนเอง จนสามารถแข่งข้นกับผู้ประกอบการอื่นๆได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มอำนาจการต่อรองลักษณะการรวมกลุ่มผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ตลอดจนการสร้างจุดแข็งในด้านคุณภาพ ราคา และการคัดแยกเกรดสินค้าตามมาตรฐานคุณภาพ เป็นการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านการตลาด เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยใช้การบริโภคภายในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ควบคู่กับการสืบสานเอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ของชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกว้างขึ้น ต่อไป
นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า อำเภอขุขันธ์ ได้สนองนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่ออมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงทรัพยากร

แหล่งทุนในการประกอบอาชีพการเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่าย ได้มีสถานที่ค้าขาย เป็นการยกระดับสินค้าชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ซึ่งท่องเที่ยวแขววิaเอจ ( Keae Village ) เป็นการรวมตัวกันของ 4 หมู่บ้าน ที่อยู่ภายใต้วัดบ้านแขวและโรงเรียนบ้านแชว ประกอบด้วย บ้านก่อ บ้านแซว บ้านตาตูม และบ้านตากรุด ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุชันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนครัวเรือน 523 ครัวเรือน ประซากรทั้งหมด 2,258 คน คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรร มีรายได้เฉลี่ย 39,500 บาทต่อคนต่อปี มีเนื้อที่การเกษตรรวม 7,420 ไร่ และภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นภาษาเขมร มีขนบธรรมเนียมประเพณี เหมือนกัน และมีกิจกรรมต่างๆร่วมกัน มีเชื้อสายไทยเขมร มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีเอกลักษณ์เฉพาะ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ของเมืองขุขันธ์ คำว่า “แขว” ( อ่าน ขะ-แหว ) หรือเรียกให้เป็นแคว เป็นภาษาเขมร คือบ้านแขว หมายถึง คุ้งน้ำ ชุมชนมีลำห้วยคดเคี้ยวสวยงามตามธรรมชาติไหลผ่านหมู่บ้านและหน้าวัดพอดี ตลอดแนวริมห้วยมีต้นไม้ปกคลุมตลอดแนว เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งลำห้วย ป่าซุมซน ทุ่งนาสีเขียว และสระบัว
นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวต่อไปว่า ด้านกลุ่มอาชีพมี 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแขววิลเลจ และกลุ่มแส่วเสื้อบ้านตาตุม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแขววิลเลจ มีกิจกรรมในชุมชน 6 กลุ่ม เช่น กลุ่มกรีนาร่าไทยแลนด์ เป็นกลุ่มแปรรูปสมุนไพร โอทอป 5 ดาว อำเภอขุขันธ์ กลุ่มหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ กลุ่มจักสานกระบุงตะกร้า เป็นโอทอป 4 ดาว กลุ่มขนมไทบ้าน ทำขนมที่หลายหลาก ได้แก่ นางเล็ด ดอกจอก กล้วยฉาบ กล้วยม้วน เผือกฉาบ ทองม้วน และขนมเซาอัง ประยุกต์จากขนมกะร๊วย มีหลากหลายไส้ ที่เป็น วัตถุดิบในชุมชน เช่น ไส้มะพร้าว ไส้มัน เผือก เป็นต้น กลุ่มกระเป๋า ตัดเย็บจากผ้าพื้นเมือง กลุ่มไข่เค็มบัณฑิต และฟาร์มเห็ดสะใบทอง ซึ่งอำเภอขุขันธ์จะพัฒนาชุมชนเป็นชุมชนท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน ให้เป็นเสน่ห์ทางธรรมชาติและความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้กลุ่มอาชีพที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาป่าชุมชนเป็นแหลงเรียนรู้และเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย: ล่องเรือชมธรรมชาติบ้านแขว โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมจักสาน : แขววิลเลจ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร สินค้าเกษตร : แขววิลเล และโครงการพัฒนาสนามกีฬาอเนกประสงค์ : ตาตุมเอฟ ซี (TATOON อีกด้วย

*************
บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

%d bloggers like this: